Regulamin sklepu

Regulamin

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy Equil, dostępny pod adresem internetowym www.equil.pl, prowadzony jest przez Synoptis Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225105, o kapitale zakładowym 18 000 000 zł, NIP 6462663442, REGON 278352048.

2a. Powyższy sklep internetowy stanowi platformę sprzedażową dla produktów oferowanych przez Ortopedio.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fortecznej 35-37, 87-100 Toruń, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000398439, o kapitale zakładowym 1 600 000 zł, NIP879-266-36- 01, REGON 341194260.

2b. Powyższy sklep internetowy stanowi również platformę dla produktów – mikro pomp insulinowych Equil oferowanych w drodze najmu ( dzierżawy, użyczenia) lub innej podobnej umowy przez Synoptis Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225105, o kapitale zakładowym 18 000 000 zł, NIP 6462663442, REGON 278352048.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Operator Sklepu - Synoptis Pharma Sp. z o.o. będący właścicielem sklepu internetowego www.equil.pl, zleca zleceniobiorcy realizację zamówień klientów.

3. Sprzedawca – Ortopedio.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fortecznej 35-37, 87-100 Toruń, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000398439, o kapitale zakładowym 1 600 000 zł, NIP879-266-36-01, REGON 341194260.

3a Wynajmujący (w zależności od umowy także jako Użyczający, Dzierżawca) - Synoptis Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225105, o kapitale zakładowym 18 000 000 zł, NIP 6462663442, REGON 278352048.

4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów lub najmu pompy za pośrednictwem Sklepu.

5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Synoptis Pharma pod adresem internetowym www.equil.pl, będący platformą sprzedażową produktów oferowanych przez Ortopedio.pl sp. z o.o. w Toruniu jako Sprzedawcę oraz będący Wynajmującym (Użyczającym/ Dzierżawcą) mikro pompę insulinową EquilTM przez Synoptis Pharma Sp. z o.o.

7. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta -oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

11. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

12. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

13. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

14. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą/Wynajmującym.

15. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

15a Umowa najmu - umowa najmu Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Wynajmującym za pośrednictwem Sklepu internetowego.

16. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług platformy.

§ 3a Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: Ortopedio.pl ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

2. Adres e-mail: kontakt@equil.pl

3. Numer telefonu: 800 800 619

4. Numer rachunku bankowego: Bank Millenium 78 1160 2202 0000 0004 5140 5293

5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie Sprzedawcą całą dobę.

§ 3b Kontakt do Wynajmującego

1. Adres Wynajmującego (Użyczającego, Dzierżawca) : Synoptis Pharma Sp. z o.o ul. Krakowiaków 65, 05-255 Warszawa

2. Adres e-mail: kontakt@equil.pl

3. Numer telefonu: 800 800 619

4. Numer rachunku bankowego: Bank Millenium 37 1160 2202 0000 0001 1318 2648

5. Klient może porozumiewać się z Wynajmującym za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Wynajmującym całą dobę.

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) Microsoft Edge w systemie operacyjnym Windows 10 lub nowszym

b) Chrome w wersjach wydanych od 1 stycznia 2019 roku w systemie operacyjnym Windows 10 lub nowszym oraz Mac OS X Mojave lub nowszym

c) Firefox w wersjach wydanych od 1 stycznia 2019 roku w systemie operacyjnym Windows 10 lub nowszym oraz Mac OS X Mojave lub nowszym

d) Opera w wersjach wydanych od 1 stycznia 2019 roku w systemie operacyjnym Windows 10 lub nowszym oraz Mac OS X Mojave lub nowszym

e) Safari w wersjach wydanych od 1 stycznia 2019 roku w systemie operacyjnym Windows 10 lub nowszym oraz Mac OS X Mojave lub nowszym

f) Chrome wersji mobilnej na urządzenia z systemem operacyjnych iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2019 roku

g) Safari w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS w wersjach wydanych od 1 stycznia 2019 roku

h) Opera w wersji mobilnej na urządzeniach z systemem operacyjnym iOS oraz Android w wersjach wydanych od 1 stycznia 2019 roku

§ 5 Informacje ogólne

1. Sprzedawca ani Operator Sklepu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Operatora Sklepu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7a Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia na osprzęt bez refundacji :

1.1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

1.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;

1.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

1.4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać (opcjonalnie) dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

1.5. kliknąć przycisk „do kasy” a następnie “Zamawiam i płacę“,

1.6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

2. W celu złożenia Zamówienia na osprzęt z refundacją :

2.1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

2.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia oraz poziom refundacji oraz ilość, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;

2.3. następnie uzupełnić dane zlecenia (nr ewidencyjny zlecenia, nr PESEL oraz zaznaczyć miesiące, w których podlega realizacji zlecenie) oraz kliknąć „zapisz”, wartość zamówienia w koszyku będzie pomniejszona o kwotę refundacji

2.4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

2.5. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać (opcjonalnie) dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

2.6. kliknąć przycisk „do kasy” a następnie “Zamawiam i płacę“,

2.7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

3. W celu złożenia Zamówienia na akcesoria należy: 3.1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);

3.2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” ;

3.3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

3.4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać (opcjonalnie) dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

3.5. kliknąć przycisk „do kasy” a następnie “Zamawiam i płacę“,

3.6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

4. W celu złożenia zamówienia na Mikro pompę insulinową EquilTM należy:

4.1. dzwonić na infolinię pod nr 800 800 619

4.2. w przypadku zainteresowania zakupem pompy przekazać swoje dane w tym nr telefonu konsultantowi oraz otrzymać nr telefonu do przedstawiciela medycznego z regionu zamieszkania

4.3. konsultant przekazuje dane Klienta przedstawicielowi drogą mailową, a przedstawiciel jest zobligowany w ciągu 2 dni roboczych do kontaktu z Klientem

4.4. przedstawiciel kontaktuje się z Klientem w celu upewnienia się, że Klienta jest zainteresowany zakupem urządzenia a pacjent to potwierdza

4.5. przedstawiciel kontaktuje się z edukatorem z regionu zamieszkania Klienta i potwierdza, że pacjent będzie miał możliwość odbycia edukacji.

4.6. przedstawiciel przekazuje pacjentowi dane kontaktowe do Edukatora w celu umówienia terminu edukacji;

4.7. pacjent jest zobligowany dostarczyć Edukatorowi od lekarza diabetologa kwalifikację do leczenia za pomocą pompy insulinowej oraz kartę indywidulnych ustawień pacjenta,

4.8. przedstawiciel sprawdza z edukatorem czy dokumenty ujęte w punkcie 4.7. zostały do Edukatora dostarczone, przedstawiciel przekazuje kod zakupowy Klientowi,

4.9. Klient wchodzi w zakładkę sklep na stronie www.equil.pl, wybiera Mikro pompę insulinową Equil i klika w szczegóły,

4.10. Klient następnie wpisuje w miejsce „posiadam kod zakupowy” podany przez przedstawiciela kod,

4.11. Klient loguje się lub korzysta z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

4.12. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

4.13. kliknąć przycisk „do kasy” a następnie “Zamawiam i płacę“,

4.14. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3,

4.15. z zakupioną poprzez stronę www.equil.pl Mikro pompą insulinową Equil Klient udaje się na edukację do Edukatora we wcześniej ustalonym terminie.

§ 7b Procedura najmu Mikro pompy insulinowej EquilTM

7b.1. Klient zainteresowany najmem zgłasza swoją akceptację ofertą Wynajmującemu poprzez Infolinię Wynajmującego. Konsultant Infolinii pobiera dane kontaktowe Klienta i przekazuje przedstawicielowi Wynajmującego.

7b.2. Przedstawiciel Wynajmującego poprzez udostępnione dane kontaktowe Klienta uzgadnia z nim datę i miejsce wizyty u Edukatora w celu edukacji wstępnej obsługi pomp. Data edukacji wyznaczana jest po zawarciu stosownej umowy najmu pompy i dostawie zamówionego zestawu.

7b.3. Przedstawiciel podaje Klientowi kod do zamówienia zestawu testowego na stronie www.equil.pl

7b.4. Zestaw testowy obejmuje najem pompy wraz z ubezpieczeniem urządzenia i edukacją oraz osprzętu w ilości co najmniej 3 (trzech) zbiorników na insulinę oraz co najmniej 3 (trzech) zestawów infuzyjnych.

7b.5. Klient przekazuje cenę stanowiąca koszt zestawu testowego zamówienia na konto podane przez Wynajmującego. Dostępne metody dostawy i płatności są opisane w § 8.

7b.6. Zamówiony osprzęt dostarczany jest pod adres podany przez Klienta w zamówieniu.

7b.7. Przedstawiciel Wynajmującego uzgadnia z Klientem datę przekazanie pompy i podpisania umowy najmu.

7b.8. Po zawarciu umowy najmu Klient odbywa w uzgodnionym terminie i miejscu edukacje z obsługi pompy

7b.9 Po okresie najmu przedstawiciel odbiera pompę od Klienta.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z dostawy lub odbioru zamówionego Produktu poprzez przesyłkę kurierską lub przesyłkę kurierską pobraniową.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność za pobraniem,
b. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
c. Płatności elektroniczne,

d. Płatność kartą płatniczą,

e. Zakup ratalny.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży

7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z

wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

§ 11 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić telefonicznie pod numerem infolinii 800 800 619, pisemnie na adres mailowy : kontakt@equil.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.equil.pl.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione. W ciągu 24h od zgłoszenia reklamacji, klient otrzyma urządzenie zastępcze.

6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywid ualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe

1. Dane osobowe Użytkowników platformy są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika na platformie w związku z założeniem konta, rejestracją gwarancji, korzystania z formularza kontaktowego i obsługi infolinii jest Synoptis Pharma Sp. z o.o.

3. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika na platformie w związku ze składaniem zamówienia jest Ortopedio.pl Sp. z o.o.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie Usług i celów.

5. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz plikach cookies dostępna jest w Polityce prywatności.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca oraz Operator Sklepu zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca i/lub Operator Sklepu poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o

świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.