Polityka prywatności

A. Zasady prywatności

I. Dane osobowe

1. Spółka Synoptis Pharma (dalej: Spółka) z siedzibą przy ul. Krakowiaków 65, 02-255 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225105, o kapitale zakładowym 18 000 000 zł, właściciel platformy Equil.pl, szanuje Państwa prywatność oraz ceni sobie Państwa zaufanie. Dlatego uzyskane dane osobowe przechowuje z największą starannością, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką prywatności.

2. Platforma Equil.pl oferuje możliwość skorzystania z usług opisanych w Regulaminie dostępnym na platformie.

3. Niniejsza polityka prywatności ma pomóc Państwu zrozumieć, jakie dane są zbierane, w jakich celach oraz jaki podmiot jest ich administratorem.

4. Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

II. Gromadzenie danych osobowych

1. Prosząc Państwa o podanie swoich danych, Spółka zawsze wyjaśnia, dlaczego ich potrzebuje. Zbierane są tylko te dane, które są konieczne do realizacji konkretnej usługi i tylko do niej są one wykorzystywane.

2. Spółka będzie gromadziła dane osobowe jedynie w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach, przedstawianych przed lub w trakcie pozyskiwania danych i nie będzie ich wykorzystywała w sposób wykraczający poza te cele.

3. Gromadzone będą wyłącznie te informacje, które są adekwatne, istotne i nie wykraczają poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Spółka podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

III. Odbiorcy danych osobowych

1. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby, które w związku z obsługą platformy muszą mieć do nich dostęp. Osoby takie działają z upoważnienia Spółki lub na mocy umowy powierzenia przetwarzania. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

2. Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych w serwisie, w szczególności dostawcom usług IT oraz innym podmiotom z Grupy Neuca. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe, bez Państwa zgody, nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.

IV. Okres przechowywania

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem albo uzasadnionym interesem prawnym Spółki.

V. Bezpieczeństwo danych

1. Spółka podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych.

2. Spółka przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie będą modyfikowane, udostępniane lub w inny sposób niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są upoważnione do dostępu do danych.

VI. Osoby małoletnie

Serwis Equil.pl nie jest przeznaczony dla osób małoletnich (poniżej osiemnastego roku życia). Osobom małoletnim odradza się podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

VII. Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności

Korzystanie przez Państwa z platformy oznacza akceptację niniejszych warunków polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, należy nie korzystać z platformy i nie przekazywać danych osobowych.

B. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W zależności od tego, z których usług Państwo skorzystają na platformie Equil.pl, administratorami danych osobowych mogą być różne podmioty, dane osobowe mogą być przetwarzane na innej podstawie prawnej i w innym celu. Poniżej przedstawione zostały szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w powiązaniu z dostępnymi usługami.

I. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z poniższych usług lub funkcjonalności:

a) konta Użytkownika

b) kontaktu z podmiotem odpowiedzialnym za platformę Equil.pl, składania reklamacji,

c) rejestracji gwarancji,

d) dostępu do treści zamieszczonych na platformie oraz funkcjonalności platformy (pliki cookie),   

e) obsługą infolinii

 - jest Synoptis Pharma Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000225105, o kapitale zakładowym 18 000 000 zł, NIP 6462663442, REGON 278352048, z którą można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@equil.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://equil.pl/pl/kontakt/ lub telefonicznie pod numerem 800 800 619.

1. Jak można się skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo również skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Synoptis Pharma Sp. z o.o., Inspektor Ochrony Danych, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

2. Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych?

W związku korzystaniem z usług lub funkcjonalności wymienionych w pkt. B.I., Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:

Usługa lub funkcjonalność w związku z którą przetwarzane są dane osobowe

 

Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna

 

Okres przetwarzania

Konto Użytkownika

rejestracja i korzystanie z serwisu, w celu przeprowadzenia analiz statystycznych oraz badań analitycznych

zaakceptowany regulamin, i uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, a uzasadnionym interesem administratora jest zachowanie dowodów na wypadek zgłoszenia przez Użytkownika ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych

do czasu usunięcia konta, a następnie przez okres 2 lat

Kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za Equil.pl

umożliwienie Użytkownikowi kontaktu z podmiotem odpowiedzialnym za platformę Equil.pl, w tym możliwość złożenia reklamacji

uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie/żądanie Użytkownika, rozpatrzenie reklamacji, a także cele statystyczne i analityczne

do czasu wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika, nie dłużej niż przez okres 2 lat

 

Przypisanie użytkownika do pompy, obsługa serwisowa

Zgoda użytkownika, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Okres obowiązywania gwarancji, ale nie dłużej niż do momentu wycofania zgody

Nagrywanie rozmów przy kontakcie za pośrednictwem infolinii

monitorowanie jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię

uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na dbaniu o jak najwyższą jakość obsługi na rzecz Użytkowników

nagrania rozmów będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację Użytkownika

Dostęp do treści zamieszczonych na platformie  (niezbędne pliki cookie)

obsługa podstawowych funkcji platformy i powiązanych z nią usług - takie pliki będą wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości działania

uzasadniony interes administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, którym jest utrzymanie i poprawa funkcjonalności strony, uwierzytelnianie logowania i zapisywanie sesji Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa

Rok, jednak nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu

Wydajnościowe pliki cookie

gromadzenie informacji statystycznych na temat strony internetowej - są one wykorzystywane do pomiaru i poprawy wydajności

zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2 lata, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody

Funkcjonalne pliki cookie

zwiększenie funkcjonalności i umożliwienie personalizacji

zgoda Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. a RODO

6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania zgody

Otrzymywanie informacji dot. produktów i usług oferowanych przez Synoptis Pharma Sp. z o.o.

przekazywanie informacji marketingowych przez Synoptis Pharma Sp. z o.o.

dobrowolnie wyrażona zgoda, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO

do momentu wycofania zgody, a następnie przez okres 2 lat

3. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

4. Jakie przysługują uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać poprzez zgłoszenie wniosku mailowo na adres kontakt@equil.pl. Pliki cookie można samodzielnie usunąć w ustawieniach przeglądarki. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

5. Kto może być odbiorcą danych?

Dane osobowe mogą zostać przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usług oferowanych na platformie. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe bez Państwa zgody nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.

II. Składanie zamówień

Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest Ortopedio.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fortecznej 35-37, 87-100 Toruń, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000398439, o kapitale zakładowym 1 600 000 zł, NIP879-266-36-01, REGON 341194260, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@equil.pl.

1. Jak można się skontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie Państwo również skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@neuca.pl lub adres pocztowy: Ortopedio.pl Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.

2. Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych?

W związku korzystaniem z usługi wymienionej w pkt. B.II., Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach, na podstawie i przez okres:

Usługa w związku z którą przetwarzane są dane osobowe

 

Cel przetwarzania

 

Podstawa prawna

 

Okres przetwarzania

Realizacja zamówienia

umożliwienie zakupu wybranego produktu, komunikacja pozakupowa,  rozpatrywanie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

Art. 9 ust. 2 lit. a – dobrowolnie wyrażona zgoda przez Użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. b – niezbędność do realizacji działań zmierzających do zawarcia umowy i realizacja tej umowy, art. 6 ust. 1 lit. f - uzasadniony interes administratora, za który Ortopedio.pl przyjmuje zachowanie dowodów na wypadek zgłoszenia przez Użytkownika ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także w celu prowadzenia statystyk i analiz biznesowych; art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek prawny - w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych)

okres 6 lat od dokonania zakupu

 

3. Czy musicie Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia.

4. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w zakresie przetwarzanych danych?

Każdemu z Państwa przysługuje prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych osobowych, które dostarczył administratorowi (art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie. Zgodę można wycofać poprzez zgłoszenie wniosku mailowo na adres kontakt@equil.pl. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej. W związku ze swoją szczególną sytuacją, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora. Administratorowi nie wolno już będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Kto może być odbiorcą danych?

Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość usługi. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe, bez Państwa zgody, nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.

C. Pliki cookie

I. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

II. Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

III. Jakich plików „cookies” używamy?

1. Pliki wymagane - służą do obsługi podstawowych funkcji portalu i powiązanych z nim usług. Bez nich portal nie mógłby działać, dlatego nie można ich wyłączyć. Wymagane cookie nie gromadzą informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika. Takie pliki będą wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłości działania.

2. Pliki funkcjonalne - umożliwiają portalowi zapewnienie większej funkcjonalności, są wykorzystywane do monitorowania i zapobiegania oszustwom oraz zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania systemów i procesów. Dane z tych plików cookie będą wykorzystywane tylko za uprzednim wyrażeniem zgody przez Użytkownika.

3. Pliki wydajnościowe - służą do dostarczania informacji statystycznych na temat naszej strony internetowej - są one wykorzystywane do pomiaru i poprawy wydajności.

W przypadku tych plików korzystamy z Google Analytics - to usługa analizy witryn internetowych oferowana przez firmę  Google Inc., w ramach której zapewniane są zagregowane, a przez to anonimowe dane statystyczne dotyczące odwiedzających witrynę. Więcej informacji o tym narzędziu znajduje się pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony. W ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych osobowych. Przekazywane do serwerów Google numery IP są anonimizowane. Informacje jakie gromadzimy to m.in.:

informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej

Ponadto, korzystamy w ramach Google Analytics z raportów demograficznych i zainteresowań. Oparte są wyłącznie na danych osób, które wyraziły zgodę na udostępnienie Google swoich danych w ramach posiadanego konta Google. Informacje, do jakich mamy dostęp, to, w szczególności:

W przypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę, do Google Analytics możemy wysłać dodatkowe informację o segmencie. Dane te są nadal anonimowe i służą wyłącznie celom analitycznym.
Można zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics są dostępne pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

IV. Jak odrzucić lub/i odinstalować pliki „cookies”?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Na komputerze pliki „cookies” można odinstalować na dwa sposoby.

Sposób pierwszy: w opcjach przeglądarki internetowej można sprawdzić, jakie pliki „cookies” są zainstalowane na komputerze i usunąć je jeden po drugim według rodzajów „cookies”, tak jak wskazano na pasku zadań lub wszystkie na raz.

Przeglądarka Apple Safari: wejść w „Ustawienia”, „Safari” i wybrać „Wymaż historię i dane witryn”.

Przeglądarka Google Chrome: zakładka „Prywatność” w menu „Ustawienia”, wybrać „Ustawienia treści”, następnie „Wszystkie pliki cookie i dane stron” i „Usuń wszystko”.

Przeglądarka Internet Explorer: menu „Narzędzia”, zakładka „Opcje internetowe”, następnie wybrać kolejno „Ogólne”, „Historia przeglądania”, „Ustawienia”, okno „Ustawienia tymczasowych plików internetowych i historii” i na koniec „Wyświetl pliki”.

Przeglądarka Mozilla Firefox: menu „Narzędzia”, wybrać zakładkę „Opcje”, następnie „Prywatność” i „Usuń ciasteczka”.

Ponadto istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej, tak aby blokowała pliki „cookies” lub każdorazowo ostrzegała przed ich instalacją. Ustawienia są różne w poszczególnych przeglądarkach. Instrukcje odnośnie obsługi plików „cookies” można znaleźć w menu „Pomoc” przeglądarki. Zachowanie przeglądarek można ustawiać niezależnie od siebie na wszystkich obsługiwanych przez Państwa urządzeniach, na których odwiedzacie Państwo serwis.

V. Linki do stron osób trzecich

Internetowe strony Spółki mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Spółka nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

Polityka prywatności obowiązuje od 6.10.2022. Wszelkie poprawki do niniejszego dokumentu będą wprowadzane pod adresem https://equil.pl/pl/pomoc/polityka-prywatnosci/ i będą obowiązywały od momentu publikacji. Zaleca się zatem regularne sprawdzanie zawartości strony.